Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia

Według Światowej Organizacji Zdrowia :

zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”

Cztery wymiary zdrowia:

 • Zdrowie fizyczne - prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego układów i narządów;

 • Zdrowie psychiczne - a w jego obrębie zdrowe:

 • Zdrowie społeczne – zdolność do utrzymywania prawidłowych relacjiz innymi ludźmi oraz pełnienia ról społecznych;

 • Zdrowie duchowe - u niektórych ludzi jest związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych dotyczy ich osobistego „credo”, zasad, zachowań i sposobów utrzymywania wewnętrznego spokoju.

A czym jest promocja zdrowia?

Promocja zdrowia - to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego popraw ale też sztuka interwencji w systemy społeczne i zachęcanie ich, aby rozwijały się w kierunku zdrowych środowisk.

W naszym przedszkolu edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Każdego dnia tworzymy warunki i sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności i szeroko pojętej aktywności, ale przede wszystkim do dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.

 

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników, rodziców i dziadków dzieci);

 • podejmowaniu przez członków tej społeczności teraz i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 Przedszkole Promujące Zdrowie, to placówka, która w szczególny sposób:

 • promuje zdrowy styl życia wśród dzieci,

 • wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia,

 • kształtuje w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne  i innych,

 • prowadzi wszechstronną edukację zdrowotną, włącza także rodziców  i społeczność lokalną.

Wykorzystanie specyficznych podejść w promocji zdrowia oraz metod i strategii działań.

Podejmowanie działań:

 • indywidualnych (rozwijanie umiejętności dbania o zdrowie i zwiększenie jego potencjału przez poszczególnych członków danej społeczności);

 • zbiorowych (tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu).

Całościowe podejście do zdrowia:

 • uwzględnienie jego wszystkich wymiarów;

 • tworzenie polityki i warunków środowiska fizycznego i społecznego, sprzyjających dobremu samopoczuciu całej społeczności;

 • prowadzenie edukacji zdrowotnej całej społeczności.

Podejmowanie długofalowych działań:

 • z przestrzeganiem ustalonych dla PPZ w Polsce zasad planowania i ewaluacji;

 • we współpracy z rodzicami i społecznością lokalną.

W przedszkolu promującym zdrowie ważne jest, aby:

 • pytać dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą i brać je pod uwagę;

 • powierzać im niektóre proste zadania;

 • zachęcać do generowania pomysłów;

 • zachęcać i umożliwiać współpracę z rówieśnikami i dorosłymi;

 • stwarzać możliwości osiągania sukcesów itd.:

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i innych obowiązujących aktach prawnych, a ponadto:

 • PPZ pomaga pracownikom i rodzicom dzieci zrozumieć i zastosować w praktyce koncepcje promocji zdrowia. Specyficzna cechą PPZ jest to, że osoby dorosłe, tworzące takie przedszkole – nauczycielki, inni pracownicy oraz co najmniej część rodziców:

 • rozumieją i potrafią wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z promocją zdrowia i koncepcją PPZ;

 • akceptują własną odpowiedzialność za zdrowie swoje, innych ludzi oraz aktywne uczestnictwo w tworzeniu PPZ.

 • PPZ realizuje długofalowo projekty promocji zdrowia z wykorzystaniem zasad i cyklu działań zwiększających ich skuteczność (od diagnozy potrzeb do ewaluacji wyników) przy współudziale wszystkich pracowników przedszkola i większości rodziców.

 • PPZ podejmuje działania w celu rozwijania kompetencji dla zdrowia pracowników przedszkola i promocji ich zdrowia.

 • Podstawowym warunkiem tworzenia PPZ jest inwestycja w kompetencje dla zdrowia nauczycielek i innych pracowników przedszkola. Osoby o małych kompetencjach nie są w stanie tworzyć dobrych wzorców zachowań dla dzieci i ich rodziców oraz warunków dla ochrony i doskonalenia zdrowia.

 • PPZ współpracuje z rodzicami dzieci i wspiera ich kompetencje wychowawcze i zdrowotne.

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym stanowią grupę „łatwo dostępną” i w większości umotywowaną do współpracy z przedszkolem. A zatem zadaniem PPZ jest (w większym stopniu niż „typowe” przedszkole) współpracować z rodzicami:

 • budować partnerskie relacje z rodzicami;

 • włączać rodziców do projektów promocji zdrowia;

 • oferować im różne formy rozwijania ich umiejętności wychowawczych i kompetencji dla zdrowia. W realizacji tego zadania niezbędne jest poszukiwanie wspólnie z rodzicami możliwości różnych form uczenia się

 • zachęcać do współpracy dziadków dzieci, którzy często kontaktują się z personelem przedszkola.

Główne zadania Przedszkola Promującego Zdrowie to:

 • budowanie dobrych relacji między rodzicami ( i innymi członkami rodzin) dzieci,

 • zachęcanie ich do współdziałania w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej,

 • inicjowanie różnych działań, uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, itd.

 Tekst źródłowy: „Przedszkole promujące zdrowie” - B. Woynarowska, A. Kapuścińska

 https://www.ore.edu.pl/przedszkole-promujace-zdrowie/

 

Plan naszych działań w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji - formy, metody

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizacje

1.

Kształtowanie u dzieci czynnych postaw, wskazujących na

dbałość o bezpieczeństwo własne i innych :

- poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy, w przedszkolu, na powietrzu, w domu;

- rozpoznawanie zagrożeń i nabywanie umiejętności ich unikania;

- radzenie sobie w sytuacji trudnej i umiejętność proszenia o pomoc ( numery alarmowe);

- zachowanie ostrożności w stosunku do obcych ludzi;

- uświadomienie dzieciom, że nie każdy dorosły może być przyjazny;

- wykazywanie asertywnej postawy wobec osób nieznanych;

- uświadomienie komu i w jakich okolicznościach można podać swoje dane osobowe,

- profilaktyka agresji i przemocy w przedszkolu

przygotowanie dzieci do wykonywania pierwszych czynności ratowniczych (pomoc przy skaleczeniach, krwotoku z nosa, stłuczenia)

1. Organizacja spotkań z przedstawicielem służb mundurowych na tematy związane z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa dzieci, profilaktyki agresji i przemocy:

-policjant,

-strażak

- ratownik medyczny

 

2.Realizacja bloków tematycznych

 

3.Zabawy tematyczne

 

cały rok

wszyscy nauczyciele

pedagog

pedagog specjalny

 

 

2.

Utrwalanie nawyku właściwego żywienia.

Propagowanie zdrowego trybu życia

- przedstawienie dzieciom wiedzy na temat produktów, które mają pozytywny wpływ na zdrowie;

- przestrzeganie prawidłowego mycia rąk przed posiłkiem;

- uświadamianie dzieciom zagrożenia płynącego ze spożywania produktów nieznanego pochodzenia (zrywanie i próbowanie owoców, zwłaszcza jagód, grzybów bez zgody dorosłych);

- dostosowanie indywidualnej diety do potrzeb dzieci z alergią pokarmową;

- stwarzanie okazji do samodzielnego przygotowywania niektórych posiłków (śniadania, owocowe i warzywne sałatki, uprawa roślin, np. szczypiorku)

1. Realizacja bloków tematycznych w grupach.

2.Zabawy tematyczne i badawcze wg planów miesięcznych

3.Zajęcia edukacyjne połączone z warsztatami kulinarnymi

- umieszczanie jadłospisów, przepisów, artykułów oraz fotorelacji dla rodziców na tablicy i na stronie internetowej przedszkola

- zajęcia kulinarne 

- dzień jabłka

- dzień marchewki

4. Założenie „ ogródków”  – hodowla roślin: szałwia, szpinak, oregano, bazylia, szczypiorek, pietruszka

5. Szwedzki stół – II śniadanie przygotowywane samodzielnie przez dzieci.

6. Zdrowe przekąski po zajęciach

7. Woda w zasięgu ręki dziecka

Wiem co jem – moja pierwsza książka kucharska - konkurs.

cały rok

 

wszyscy nauczyciele

intendentka

pedagog

pedagog specjalny

kucharki

 

3.

Utrwalanie prozdrowotnych zachowań podczas pobytu na świeżym powietrzu

Stosowanie zasady
„W zdrowym ciele zdrowy duch”:

• przebywanie w ogrodzie przedszkolnym;

• uczestniczenie w grach i zabawach terenowych;

• poznawanie sposobów aktywnego wypoczywania po zajęciach w przedszkolu.

cały rok

 

wszyscy nauczyciele

 

4.

Bezpieczne kontakty ze zwierzętami:

- zwrócenie uwagi na zagrożenia związane ze zwierzętami,

- poznanie sposobów zachowania w przypadku zagrożenia,

- niwelowanie obaw i lęków wobec psa

• spotkanie z weterynarzem

• zajęcia z dogoterapeutą

 

 

wszyscy nauczyciele

dogoterapeuta

pedagog

pedagog specjalny

5.

Bezpieczne zabawy zimą:
- prezentowanie 
bezpiecznego sposobu bawienia się w czasie zimy na dworze,
-uświadomienie dzieciom zagrożenia płynącego z niewłaściwych zabaw zimą na śniegu i lodzie.

Zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym

Realizacja bloków tematycznych.

 

cały rok

wszyscy

nauczyciele.

pedagog

pedagog specjalny

6.

Uwrażliwienie na

dbanie o higienę

zębów i jamy ustnej

 

• spotkanie ze stomatologiem

• codzienne mycie zębów

cały rok

Wszyscy

nauczyciele.

pedagog

pedagog specjalny

7.

Zwrócenie uwagi na negatywne skutki niektórych zjawisk

atmosferycznych

- wdrażanie zasad dotyczących zachowania w sytuacji zagrożeń

Realizacja bloków tematycznych.

 

cały rok

wszyscy nauczyciele

pedagog

pedagog specjalny

8.

Nabywanie przez dzieci nazywania i wyrażania swoich emocji. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, pozytywne rozwiązywanie konfliktów. Integracja z rówieśnikami.

Realizacja bloków tematycznych;

bajki terapeutyczne;

- wyciszanki;

cały rok

wszyscy

nauczyciele.

pedagog

pedagog specjalny

9.

Propagowanie aktywności ruchowej i spędzania wolnego czasu na świeżym

powietrzu.

 

• Zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym;

• wycieczki;

• Spartakiada;

• realizacja bloków tematycznych.

cały rok

Wszyscy

nauczyciele.

 

10.

Dbanie o kondycję fizyczną, aktywne spędzanie czasu. Dostosowanie odpowiedniego stroju do panujących warunków atmosferycznych

 

• Systematyczne przeprowadzanie zabaw na świeżym powietrzu

podczas różnych warunków atmosferycznych

• realizacja bloków tematycznych.

 

Wszyscy

nauczyciele.

 

11.

Uwrażliwienie na dbanie o otaczająceśrodowisko:

wpajanie dzieciom dobrych nawyków związanych z oszczędnością zasobów naturalnych;

- wykorzystywanie odpadów do tworzenia różnorodnych materiałów dydaktycznych.

• udział w akcjach i programach ekologicznych

• współpraca ZUO, Zwierzolubami

 

 

cały rok

wszyscy nauczyciele.

pedagog

pedagog specjalny

 

Akcje ekologiczne

Cel: wyrabianie nawyków ekologicznych, udział w akcjach,

Działania:

- sprzątanie świata

- zbiórka zużytego sprzętu,

- zbiórka baterii,

- sadzenie drzewek i krzewów z leśnikiem

cały rok

wszyscy nauczyciele

pedagog

pedagog specjalny


 

 

Data dodania: 2022-09-14 13:07:04
Data edycji: 2022-09-14 13:12:33
Ilość wyświetleń: 396
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej