Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wykaz instytucji współpracujących

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

W pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami na terenie miasta i poza jego granicami. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy z dzieckiem służących wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju zgodnie   z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi każdego dziecka z osobna w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Celem współpracy z instytucjami jest rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci. Kształtowanie u dzieci postaw społecznie pożądanych. Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych. Stosowanie różnych technik i metod w pracy wychowawczo-edukacyjnej. Rozwój zawodowy i satysfakcja z wykonywanej pracy.

Praca przedszkola opiera się m.in. na współpracy z wieloma instytucjami.

Należą do nich:

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Jest to współpraca ważna, ponieważ na podstawie opinii poradni nauczyciele otrzymują informacje o danym uczniu, potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Współpraca ta jest bardziej cenna i konieczna,.

W Polsce działają głównie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podlegają kuratorium oświaty.

Usługi przez nie wykonywane są bezpłatne i dobrowolne.

Funkcjonują one na terenie całego kraju i obejmują swym działaniem dzieci i młodzież w wieku od 0-19 lat, ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców.
Poradnia realizuje zadania poprzez diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje i interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną.

Wykonywanie wymienionych zadań przez poradnię opiera się na współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz innymi poradniami specjalistycznymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Ważnym zadaniem poradni, jest orzekanie w sprawie kształcenia specjalnego oraz w sprawach indywidualnego nauczania.

Ponadto poradnia wydaje opinie w następujących sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia ucznia do szkoły lub odroczenia go,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z zaburzeniami i odchyleniami,
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

Po przeprowadzeniu badań poradnia wydaje opinię zbiorczą o dziecku.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka.

Ważnym zadaniem poradni jest utrzymanie kontaktu m.in. ze szkołami, aby kierować pracą nauczycieli, prowadzących obserwacje dzieci z zaburzeniami. Zgodnie z przepisami szkoła nie może kierować ucznia na badania. 

Nauczyciel nie tylko nie może kierować ucznia na badania, ale nie może też z własnej inicjatywy przekazywać informacji o uczniu bezpośrednio do poradni (może to uczynić jedynie za pośrednictwem rodziców).

 

Policja:

Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Komisariat Policji w Siedlcach - dzielnicowy

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń..

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

 • spotkania tematyczne dzieci z udziałem policjantów m.in. na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
 • informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,
 • udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
 • wspólny - szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich

 

Urząd Miasta

 • dofinansowanie na rzecz działalności przedszkola
 • organizacja konkursów

 

Straż Miejska, Straż Pożarna

 • działania profilaktyczne ze strony policji i straży miejskiej,
 • przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń; sposoby zapobiegania,
 • prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym,

Parafia

 • zapraszanie księży na uroczystości,
  • współpraca w zorganizowaniu pomocy najbardziej potrzebującym,
  • pomoc w zorganizowaniu wigilii szkolnej, jasełek.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym,
 • wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.

 

Sąd Rodzinny i Nieletnich

 • współpraca z kuratorami, informowanie o sytuacji dzieci
 • informowanie o sytuacji zagrożenia.

  

Data dodania: 2023-01-25 10:38:09
Data edycji: 2023-01-25 10:41:39
Ilość wyświetleń: 353
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej